2016-12-06

Dane teleadresowe

Komunalny Związek Gmin 'Dolina Redy i Chylonki'

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia-Witomino

NIP: 586-000-83-86

REGON: 190028643

strona internetowa: www.kzg.pl

tel./fax.  (+48) 058 624 46 61

             (+48) 058 624 45 99 + nr wewnętrzny

             

Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych kliknij tutaj

 

Inspektor ochrony danych osobowych:

Anna Selwent, e-mail: iod@kzg.pl, tel. 58 624 45 99 (wewn. 47) 

 

Dział Administracyjno - Kadrowy / Sekretariat Zarządu:

wewn. 32

e-mail: sekretariat@kzg.pl

 

Małgorzata Przybytniak-Niemczyk- Kierownik Działu

Dorota Dymarkowska - Podinspektor ds. administracyjno-kadrowych

Joanna Wantoch-Rekowska - Starszy Specjalista ds. administracyjno-kadrowych  

Anna Selwent - Samodzielny referent ds. administracyjno-kadrowych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Dział Gospodarki Odpadami:

wewn. 37 lub 38

Informacje o gospodarce odpadami: tel. (+48) 058 624 66 11

e-mail: dgo@kzg.pl

Informacje dot. sprawozdawczości wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: wewn. 34

e-mail: sprawozdawczosc@kzg.pl

 

Renata Czarnecka - Kierownik Działu

Krystyna Kruczalak - Główny Specjalista ds. gospodarki odpadami

Anna Gatner-Białoskórska - Inspektor ds. gospodarki odpadami

Emilia Sorówka - Inspektor ds. gospodarki odpadami

Justyna Adamczyk - Podinspektor ds. gospodarki odpadami

Jagoda Małkowska-Wawrzyniak – Specjalista ds. gospodarki odpadami

 

Dział Ochrony Środowiska:

wewn. 36, 39 lub 40

Informacje o edukacji ekologicznej: tel. (+48) 058 624 75 15

e-mail: dos@kzg.pl

 

Monika Rak – Kierownik działu

Dorota Dragan – Główny Specjalista ds. ochrony środowiska

Małgorzata Książkiewicz – Inspektor ds. ochrony środowiska

Monika Szpakowska – Inspektor ds. ochrony środowiska

Lilianna Gołaszewska – Inspektor ds. ochrony środowiska  

Katarzyna Kwiatkowska - Samodzielny Referent ds. ochrony środowiska

 

Dział Finansowo - Księgowy:

wewn. 35

e-mail: m.walkowiak@kzg.pl

b.mierska@kzg.pl

 

Alicja Helbin – Główna Księgowa

Barbara Mierska-Drogosz – Główny Specjalista ds. finansowo- księgowych

Marta Walkowiak – Podinspektor ds. finansowo- księgowych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się