Ogłoszenie o pracę

Rodzaj pracy
wszystkie kategorie  
Stanowisko
kierowca samochodu dostawczego do 3,5 tony  
E-mail
sekretariat@kzg.pl  
Telefon
(0-58) 624-66-11  
Fax
 
Data składania
2018-04-20  
Data wygaśnięcia
2018-04-20  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
Gdynia  
Gmina
Gdynia
Miasto
Gdynia  
Ulica
ul. Konwaliowa  
Numer budynku
1  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5 t

 

Przewodniczący Zarządu

Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni

ogłasza nabór na stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5 t

w Dziale Gospodarki Odpadami

 

 

Wymiar czasu pracy:pełen wymiar czasu pracy w systemie równoważnym

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 5. posiadanie minimum od 2 lat prawa jazdy kat. B lub wyższej,
 6. doświadczenie w prowadzeniu samochodu dostawczego,
 7. dobry stan zdrowia.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość zasad bhp na stanowisku kierowcy,
 2. znajomość bezpiecznego rozmieszczenia ładunków w przestrzeni bagażowej samochodu dostawczego,
 3. dyspozycyjność,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. uczciwość,
 6. odpowiedzialność.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5 t w Dziale Gospodarki Odpadami:

 

 • kierowanie samochodem dostawczym do 3,5 t;
 • prowadzenie objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem i instrukcją w sprawie postępowania z odpadami niebezpiecznymi;
 • załadunek i transport do unieszkodliwiania odpadów zgromadzonych w Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych;
 • opróżnianie pojemników na przeterminowane leki  i zużyte baterie;
 • prawidłowa klasyfikacja odpadów oraz odpowiednie ich umieszczanie w pojemnikach, gwarantujące stabilność przewozu;
 • dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych: m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, placówek oświatowych i urzędów;
 • utrzymywanie pojazdu w czystości i sprawności technicznej;
 • odbiór od mieszkańców Związku wielkogabarytowych sprzętów i urządzeń AGD/RTV bezpośrednio z domów i mieszkań;
 • załadunek zebranego sprzętu do samochodu i transport do magazynu Związku (zabezpieczanie ładunku przed przemieszczeniem się w cza­sie jazdy);
 • realizacja określonych i zatwierdzonych przez bezpośredniego przełożonego działań marketingowych i promocyjnych na terenie Związku;
 • przedstawianie uwag i życzeń klientów dotyczących świadczonych usług;
 • reprezentacja firmy wobec indywidualnego klienta – mieszkańca Związku;
 • opracowywanie raportów z wykonanych działań – terminowo i zgodnie z przyjętymi w firmie standardami.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. kwestionariusz osobowy dla kandydata na pracownika Związku – do pobrania w Biurze Związku przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni lub ze strony internetowej Związku: www.kzg.pl,
 2. list motywacyjny i cv – prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2014 r , poz. 1182)” oraz o podanie numeru telefonu w celu umożliwienia powiadomienia o wynikach oceny formalnej złożonej oferty i terminie kolejnego etapu naboru,
 3. kopia dowodu osobistego na potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
 4. oświadczenie o niekaralności*,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie
 7. kopie świadectw pracy, opinii z poprzednich miejsc zatrudnienia.

 

 

Oferty wraz z dokumentami, opatrzone dopiskiem "Nabór na stanowisko kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5t w Dziale Gospodarki Odpadami", należy dostarczyć osobiście do Sekretariatu Biura Związku, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godziny 15.00 na następujący adres:

Komunalny Związek Gmin

„Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1,

81-651 Gdynia;

sekretariat@kzg.pl

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Pozostałe informacje:

Uczestnicy, którzy po ocenie formalnej zgłoszenia, zostaną dopuszczeni do drugiego etapu naboru, otrzymają zawiadomienie telefoniczne, pocztą e-mailową lub pisemne o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym uczestnikiem konkursu.

 

Osobą właściwą do udzielania wszelkich dodatkowych informacji uczestnikom konkursu jest p. Renata Czarnecka tel. (0-58) 624-66-11, e-mail:sekretariat@kzg.pl

 

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Załączniki

  Ogloszenie kierowca_04.2018.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz