2016-12-06

Regulamin Organizacyjny Biura

KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN

'DOLINA  REDY  i  CHYLONKI'

 

(tekst jednolity)

Spis treści:

Rozdział   I - Postanowienia ogólne

Rozdział  II - Organizacja Biura

Rozdział III - Podział kompetencji

Rozdział IV - Postanowienia końcowe

 

ROZDZIAŁ  I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 § 1

 

Regulamin Organizacyjny Biura, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę organizacyjną i zasady działania Biura Komunalnego Związku Gmin 'Dolina Redy i Chylonki', zwanego dalej Biurem.

 

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1)      Związku, KZG - należy przez to rozumieć Komunalny Związek Gmin 'Dolina Redy i Chylonki'

2)      Statucie - należy przez to rozumieć Statut KZG

3)      Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Zgromadzenia KZG

4)      Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd KZG

5)      Gminach - należy przez to rozumieć gminy-członków KZG

6)      Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu KZG

7)      Skarbniku - należy przez to rozumieć głównego księgowego budżetu Związku

8)      Budżecie - należy przez to rozumieć budżet Związku (w tym plan finansowy Związkowego Funduszu Ochrony Środowiska).

 

§ 3

 

1. Biuro działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu i wydanych w oparciu o niego uchwał i zarządzeń oraz niniejszego Regulaminu.

 

2.Biuro jest organem pomocniczym Zarządu, wykonuje też obsługę Zgromadzenia Związku i jego komisji.

 

ROZDZIAŁ  II

 

ORGANIZACJA  BIURA

 

§ 4

 

Kierownikiem Biura jest Przewodniczący Zarządu KZG.

 

§ 5

 

W skład Biura wchodzą następujące Działy:

1) Dział Finansowo-Księgowy (DFK)

2) Dział Administracyjno-Kadrowy (DAK)

3) Dział Gospodarki Odpadami (DGO)

4) Dział Ochrony Środowiska (DOS)

 

§ 6

 

1. Działami kierują kierownicy.

2. W miarę potrzeby Przewodniczący powołuje zastępców kierowników działów.

 

§ 7

 

W strukturze Biura mogą działać również samodzielne stanowiska pracy powoływane przez

Przewodniczącego.

§ 8

 

Strukturę wewnętrzną Działu zatwierdza Przewodniczący na wniosek jego kierownika.

 

ROZDZIAŁ   III

 

PODZIAŁ  KOMPETENCJI

 

§ 9

 

1. Przewodniczący zawiera umowy o pracę z pracownikami Biura i wykonuje wobec nich uprawnienia i obowiązki kierownika zakładu pracy przewidziane w prawie pracy.

2. Do kompetencji Przewodniczącego jako kierownika Biura należy też w szczególności:

1)      Wykonywanie nadzoru nad pracą Biura,

2)      Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy kierownikami działów i samodzielnymi pracownikami,

3)      Decydowanie o przydzielaniu zadań.

 

§ 10

 

Kierownicy działów organizują, kierują i nadzorują ich pracę, zapewniając w szczególności:

1)      terminowość i rzetelność załatwiania spraw,

2)      dyscyplinę pracy podległych pracowników,

3)      należyte przygotowania wydanych przez dział dokumentów,

 

i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność za pracę pracowników ich działów.

 

§ 11

 

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy całość spraw związanych z finansami i budżetem Związku, w szczególności:

1)      opracowanie projektu budżetu Związku i projektów zmian w budżecie,

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki budżetowej i innymi środkami będącymi w dyspozycji jednostki,

3)      prowadzenie likwidatury w zakresie wydatków budżetu Związku ,

4)      sporządzanie sprawozdań o dochodach i wydatkach budżetu Związku,

5)      prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej i ZFOŚ,

6)      prowadzenie rachuby płac pracowników Związku,

7)      prowadzenie windykacji należności w zakresie składek członkowskich oraz wynikających z umów zawartych przez Związek,

8)      opracowywanie bieżących analiz z wykonania budżetu Związku,

9)      gromadzenie i przetwarzanie informacji ekonomicznych,

10)   prowadzenie spraw podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne określonych ustawami,

11)   wystawianie faktur z tytułu wykonanych usług, za wyjątkiem faktur wystawianych bezpośrednio na składowisku w Łężycach i innych obiektach przyjmowania odpadów lub surowców wtórnych (por. § 13, ust.2 pkt. l).

 

§ 12

 

Do zadań Działu Administracyjno-Kadrowego należy:

1)      Prowadzenie sekretariatu Związku,

2)      Prowadzenie spraw kadrowych Związku, w tym szczególnie:

          a)      prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,

          b)      prowadzenie spraw BHP,

          c)       prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

          d)      prowadzenie listy obecności,

          e)      organizowanie szkoleń pracowników,

          f)        sprawozdawczość;

3)      obsługa administracyjno-gospodarcza posiedzeń organów Związku,

4)      Prowadzenie spraw gospodarczych biura Związku, w tym:

          a)      wynajmu, konserwacji i utrzymania w czystości pomieszczeń,

          b)      zakupu i konserwacji sprzętu i wyposażenia,

          c)       zaopatrzenia.

5)      Prowadzenie obsługi kasowej Związku.

6)      Prowadzenie Archiwum Zakładowego.

 

§ 13

 

Do zadań Działu Gospodarki Odpadami należy:

1. Programowanie i koordynacja wspólnych działań gmin w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności:

a)   gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących gospodarki odpadami i prezentacja Zgromadzeniu KZG i innym partnerom,

b)   proponowanie założeń programowo - realizacyjnych dotyczących zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów.

c)   udział w opracowaniu programów finansowo - inwestycyjnych dot. gospodarki odpadami.

d)   prowadzenie prac przygotowawczych do podjęcia inwestycji związanych z gospodarką odpadami.

e)    koordynacja przepisów lokalnych w zakresie gospodarki odpadami.

f)     koordynacja, nadzór i kontrola działania systemu zagospodarowania odpadów określonego uchwałami Zgromadzenia.

 

2. Administracja składowiskami i innymi instalacjami utylizacji i zbiórki odpadów:

 

a)      organizacja i nadzór nad prowadzeniem eksploatacji bieżącej

b)      programowanie zakresu prac i terminów ich realizacji w zakresie rozbudowy, modernizacji i rekultywacji i ich organizacja,

c)       zbyt pozyskiwanych materiałów i surowców wtórnych,

d)      kontrolowanie zleconych prac,

e)      zlecanie lub przygotowanie dokumentacji, badań, ekspertyz,

f)        prawidłowa eksploatacja sprzętu i urządzeń,

g)      wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem składowisk i innych obiektów.

h)      weryfikacja kosztorysów i faktur oraz uruchamianie płatności za roboty zlecane przez Związek.

i)        sporządzanie kalkulacji  umożliwiających określenie stawek za składowanie odpadów.

j)        podejmowanie czynności gospodarczych minimalizujących koszty funkcjonowania składowiska.

k)       przygotowanie danych i zestawień dot. ilości składu odpadów umożliwiających fakturowanie usługobiorców.

l)        fakturowanie części usług w zakresie składowania odpadów (dot. biura składowiska).

3. Ponadto do zadań Działu należy:

a)   przygotowanie przetargów i sporządzanie projektów umów w zakresie zadań Działu

b)   przygotowanie budżetu dla planowanych działań od strony rzeczowej.

c)      w razie podjęcia przez Gminy stosownych ustaleń, prowadzenie inwestycji w dziedzinie gospodarki odpadami:

- opracowanie programu działań i dokumentacji,

- opracowanie planów i budżetów,

- przygotowanie przetargów i sporządzanie umów,

- kontrola bieżąca i koordynacja przebiegu inwestycji,

- weryfikacja kosztorysów, faktur i uruchamianie płatności.

 

§ 14

 

Do zadań Działu Ochrony Środowiska należy:

 

1. programowanie i koordynacja działań legislacyjnych gmin w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska,

2. programowanie i inicjowanie kampanii informacyjnych dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności propagujących:

a) nowoczesne zasady gospodarki odpadami,

b) energooszczędne i przyjazne dla środowiska techniki grzewcze,

c)  zasady oszczędnej gospodarki zasobami naturalnymi, w tym szczególnie wodą,

d)  zmniejszenie obciążenia środowiska zanieczyszczeniami komunikacyjnymi.

 

3. Wspieranie działań edukacyjnych prowadzonych przez placówki oświatowe, gminy i inne organizacje.

4. Prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej i edukacyjnej nakierowanej do różnych grup odbiorców w celu kształtowania postaw prośrodowiskowych, w tym prowadzenie internetowej wymiany informacji, zarządzanie związkową stroną WWW.

5. Programowanie i koordynacja działań gmin w dziedzinie ochrony lokalnych zasobów naturalnych, w tym szczególnie w zakresie produkcji i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, a także ochrony zasobów wody.

6. Prowadzenie bieżącej analizy stanu środowiska i działań mających na celu jego poprawę.

7. Prowadzenie magazynu materiałów niezbędnych do pracy Działu.

8. Przygotowywanie przetargów i sporządzanie umów w zakresie zadań Działu.

9. Przygotowywanie budżetu dla planowych działań od strony rzeczowej, opracowywanie wniosków do funduszy celowych.

 

ROZDZIAŁ   IV

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 15

 

Zarządzenie Przewodniczącego reguluje obieg dokumentów.

 

§ 16

 

Na podstawie uchwały Zarządu mogą być tworzone stanowiska pełnomocników Zarządu.

 

§ 17

 

Schemat organizacyjny Biura stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§ 18

 

Zmian Regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się